sexta-feira

Hatais bikini iha estrada


Iha Bali ita haree malae barak hatais livre, ho bikini de'it ka saia badak no buat sira ne'e iha estrada, iha restaurante, iha loja, iha fatin hotu-hotu. Loja-na'in kontente hodi buka fa'an sasán ba sira, iha loja namkari iha Bali tomak. La iha ema ida bá ameasa turista sira-ne'e ka tuda fatuk ba sira, maski balinés sira mós konsidera sira-nia rain lulik, hanesan mós ita konsidera iha Timór. Ema-Bali simu sira ho oin-midar, la'ós ho oin buis hanesan ita-nia maluk balu iha Timór. Povu balinés hetan osan barak husi turista malae sira ne'e, no liuhosi ne'e sira la kiak hanesan ita-nia povu.


Bali, 28 Maiu 2007

Sem comentários: